tổng hợp các file làm học liệu cho bé

Phù hợp bé từ 15 tháng trở lên

màu sắc:

https://drive.google.com/file/d/0B4Ov9G-WO9mbVEI3M0lfeEtmdFE/view?resourcekey=0-Y85ltYj2qItjdbT-aaoaJw

https://drive.google.com/file/d/0B4Ov9G-WO9mbX2dDNW9FMmMzeVE/view?resourcekey=0-I81Mm4xb00an1xSN-WJVFQ

https://drive.google.com/file/d/0B4Ov9G-WO9mbbHRXQzBybEF3S0U/view?resourcekey=0-8-d_M6exxEy21td8I5xcMw

https://drive.google.com/file/d/1tnFA1Sx6YBBuqwbIlI-q6cXIC7TSdin5/view

https://drive.google.com/file/d/0B4Ov9G-WO9mbTDMzOGVtemZaTkE/view?resourcekey=0-j4hXKIizRz5meSQXgDjbBQ

FILE MÊ CUNG :

https://drive.google.com/drive/folders/1zKtXZQpFqq3UPDQaFmSMt6UIOIrvOWFY

https://drive.google.com/drive/folders/1t6M1yTaymqEqBDP2tW8Ic4FCzjQOyYe8

https://drive.google.com/file/d/14xLxJQNWxB-omJ5widHSglfdlgYLeXyl/view

FILE TÌM HÌNH BÓNG :

https://drive.google.com/drive/folders/1fi9SPyhy2ziCI1k_HBDIospRDCYcZK8z

https://drive.google.com/file/d/100J1HI_CEvPtUew_2WAiA1tzFGeO0BuI/view

https://drive.google.com/file/d/1WCCyHqyY1Ye-UdzHtIB5C6fvBeYYgR7Y/view

https://drive.google.com/drive/folders/1Vms5cKRk21jAcz-zBqBB-Rhg1jD5FuVW

https://drive.google.com/file/d/1vHUERKtDQc75NVH8USa7nzqzpbGfILb2/view

https://drive.google.com/file/d/1FQdIWjUAuxLS-e1qurnc2ulY76oneUEr/view

FILE GHÉP HÌNH TƯONG ỨNG :

https://drive.google.com/drive/folders/1fi9SPyhy2ziCI1k_HBDIospRDCYcZK8z

https://drive.google.com/file/d/1NqimzJyyLHKu_Q2MejliNLKhDebA32uE/view

https://drive.google.com/drive/folders/1xnk3hEOFsXbjFrTKD0qAPZQQCRu2xdz-

https://drive.google.com/file/d/16kfZd-9EkkkLFlV_evebcOu1PO8a2xtz/view

FILE BUSY BOOK BAN ĐẸP :

https://drive.google.com/drive/folders/1GWyDNqelHIQTXgnSfifzLHopGU0l0fSR

https://drive.google.com/file/d/1ZFy-gyq0wD3BfNT-eOHZ5a64Vhe2Y-cS/view

https://drive.google.com/file/d/1bdW97hlBlS64ASedM6XIWHWGug2qb0oh/view

https://drive.google.com/file/d/1s1ym4DE98r3_veGxB5PrA4yFUp9VsyQ4/view

https://drive.google.com/drive/folders/1o_hlrq5fkAxQ4m08M_IVNBB3Ln6iGK3p

https://drive.google.com/file/d/10CO9ATsBnwpKcEcvtX-ov0mSFzsC2wwc/view

Color Sorting:https://drive.google.com/file/d/0B9oKlWtOdXxZTGF0RGVEVl9GYWs/view?resourcekey=0-2FUnzf_oOClqCr1YTRISQg

Đồng hồ:https://drive.google.com/file/d/1FiErnpgyQITCTP4Nd8rWR_9EmMNq7hsN/view

corn number : https://drive.google.com/file/d/0B9oKlWtOdXxZTFhCamFmUTlyT28/view?resourcekey=0-EOBhNfiXaOBzY9369Ylj8Q

https://drive.google.com/file/d/1-0ipde-x0oSw35nNksGOioToatsqNh3C/view

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesZUc1Y0xURUdBUEU/view?resourcekey=0-GrfL-J2vexZSKF2y4MKBaQ

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesN3AzYzE3WlBOcXM/view?resourcekey=0-uKQcVrMg6YgYMB2ToG5_mA

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesQ24xWWptYVlOVWs/view?resourcekey=0-7U3uu2hqAMB5g8BowzxAAQ

under the sea:https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesT2swUHg0TF9ONTA/view?resourcekey=0-0PwZHUUiTy4imhQvLBO2LQ

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesc3YxS3ZheGRSZDg/view?resourcekey=0-xP-h0w3Uj9LpkCqgw_HtKg

easter pack:https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesRGhPYU9zTUhFaW8/view?resourcekey=0-C7tRbD5QTg9bgiZfMfwV7Q

th of july:https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesR3daNXpaY1NFSDg/view?resourcekey=0-RusF0ywT7ESmUMaTdWntbw

 summer pack:https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesc0FpeVN3WGNwZXc/edit?resourcekey=0-rjBkb5r136JmAncSm7aKug

fall learning pack:https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesdkNkSlM3cjFNSHM/view?resourcekey=0-qtkgDCNyqSwVzj7aF_XsLw

thank giving pack:https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesbUpra3psQzZOSUk/view?resourcekey=0-Nv7qKNP1Gx04q6arjWXwMw

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top