lễ phép

Lễ phép

Xưa có một vị công tử, một hôm cung đi chơi với ông thầy học. Ra đường gặp một thằng bé bán kẹo chấp tay vái. Ông thầy học cúi đầu chào lại, công tử thấy vậy, hỏi rằng: ” sao tiên sinh lại chào một đứa hèn hạ như vậy?”
– Thưa vâng, tôi chào nó để khỏi mang tiếng rằng tôi không lễ phép bằng nó.

lễ phép
lễ phép

Con người ta, bất cứ sang hay hèn, cũng phải biết giữ lễ  .  Đó cái tư cách của người có giáo dục biết tự trọng và trọng người. Cho nên thánh hiền đời trước dạy ta cốt lấy chữ “lễ” làm đầu.
Các em bây giờ đi học phải tập lễ phép cho quen. Đừng có kiêu căng, thô tục, đừng có suồng sã, lả lơi. Phải biết tôn kính người trên, ôn hòa với kẻ dưới. Gặp ai quen thuộc, phải chào hỏi cho tử tế. Hễ ai hỏi gì, phải trả lời cho từ tốn.

Cách ngôn:

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *