Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước

 xin gửi đến mọi người bộ sách Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước dưới định dạng ebook để thuận tiện đọc Lời Chúa khi cần. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn khuyến khích quý vị vẫn tiếp tục sử dụng cuốn sách Kinh Thánh truyền thống đã được in ấn như thường lệ.

Tân Ước là một sưu tập những bài viết bắt nguồn từ cộng đoàn Ki-tô hữu sơ khai, nhằm công bố cho mọi người Ðấng mà các tiên tri đã nói, nay được tỏ lộ, đã đợi trông nay đã đến.. Ðó là Ðức Giê-su Ki-tô. Ngài đã được gọi là Giao Ước Mới mà Ðức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa và Cứu Chúa của chúng ta đã ký kết. 

Tân Ước gồm tất cả 27 cuốn thứ tự như sau:
  • 4 cuốn Phúc Âm (Mác-cô, Mat-thêu, Lu-ca, và Gio-an).
  • 1 cuốn Tông Ðồ Công Vụ.
  • 14 thơ của Thánh Phao-lô.
  • 7 thư chung của các Thánh: Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và Giu-đê.
  • Cuối cùng là sách Khải Huyền của Thánh Gioan

Cựu Ước là Sách thánh của đạo Do Thái, hầu hết được viết bằng tiêng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. Cực Ước gồm 46 cuốn được xếp theo bốn loại:

  • Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh): Sáng Thế ký (Genesis), Xuất Ai Cập (Exodus), Levi (Leviticus0, Dân số (Number), Ðệ Nhị Luật (Deuteronomy).
  • Sách Lịch Sử: gồm 16 cuốn: Gio-suê (Joshuă, Thẩm Phán (Judges), Rút (Ruth), Sa-mu-en 1 và 1 (1Samuel 1, 2Samuel), Các Vua 1 và 2 (King 1,1), Ký Sự 1 và 2 (Chronicles 1,2), Ét-ra, Ne-he-mi (Nehemianh), To-bi-a (Tobit), Ju-dith (Judith), es-tha (Ezra) và Mac-ca-bê-ô 1 và 2 (Maccabes 1,2).
  • Sách Giáo Huấn: gồm 7 cuốn: Gióo (Job), Thánh Vịnh (Psalms), Châm Ngôn (Proverbs), Giảng Viên (Ecclesiastes), Diệu Ca Hay Dân Ca (Song of Songs), Khôn Ngoan (Wisdom), Huấn Ca (Sirach).
  • Sách Tiên Tri: (Ngôn Sứ) gồm 18 cuốn: I-sa-a-a (Isaiah), Giê-sê-mi-a (Jeremianh), Ai-ca (Lamentations), Ba-rúc (Baruch), Ê-dê-ki-en (Ezekiel), Da-ni-en (Daniel), Ho-se (Hosea), Gio-en (Joel), A-mốt (amos), Áp-di-ca (Obadiah), Gio-na (Jonah), Mi-ka (Micah), Ha-hum (Nahum), Ha-ba-cu (Habakkuk), Xô-phô-ni-a (Zepthaniah), Hac-gai (Haggai), Za-ca-ri-a (Zechariah), Ma-la-ki-a (Malachi).
DOWNLOAD: Định dạng Epub
Nguồn: https://ebooks-tsconggiao.blogspot.com

2 thoughts on “Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top